Servicevoorwaarden

Effectief vanaf 1 mei 2015. Alle verantwoordelijke partijen dienen te allen tijde de eisen van dit beleid te begrijpen en af te dwingen. Een eventuele inbreuk of twijfelachtige praktijk moet binnen 24 uur gerapporteerd worden of de verantwoordelijke partij zal aansprakelijk worden gesteld.


1.0 - VERKOOPVOORWAARDEN

EBuyNow eCommerce Limited ('EBUYNOW', 'EBUYNOW', 'Verkoper', 'Leverancier', 'we', 'onze') biedt software, hardware en dienstverlening ('Goederen', 'Producten') aan onze gewaardeerde klanten ('Koper’, 'Klant', 'je', 'jouw') te koop aan onder deze Verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden worden van kracht op de datum en het tijdstip waarop de Koper betalingsgegevens invoert om een winkelwagentransactie te voltooien op een website die gebruik maakt van de ebuynow.com-domeinnaam, of aan een website die is gemarkeerd met de widget 'Powered by EBUYNOW' ('Site', 'sites'). Koper en verkoper worden geacht op die datum een juridisch bindende en afdwingbare overeenkomst te hebben gesloten voor de aankoop en verkoop van de daarin omschreven Goederen en zullen samen met deze verkoopvoorwaarden de 'overeenkomst' vormen. De Verkoper en Koper zullen inclusief partners ("Verwante Partijen") zijn, zoals de ouders van elk van de partijen, dochterondernemingen, aangesloten entiteiten en alle respectieve functionarissen, agenten, werknemers, aannemers en vertegenwoordigers. Je kunt onze website vinden op www.ebuynow.com.

De dienst wordt aangeboden aan de consument in de vorm van een e-commerce platform voor producten aangeboden door Salom America Company ('SALOM'), een officiële licentiehouder van MOTOROLA. De MOTOROLA-producten op de dienst worden geleverd door SALOM en de dienst wordt beheerd en ondersteund door eBuyNow eCommerce Limited. De productcatalogus wordt up-to-date gehouden om ervoor te zorgen dat deze dienst de meest recente informatie bevat over de producten die op deze website te vinden zijn, direct afkomstig van SALOM. Als onderdeel van de dienst worden materialen vertaald in andere talen dan het Engels en ter referentie aangeboden aan gebruikers van de website.

2.0 - PRIVACYBELEID

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en erkennen de verzameling van persoonlijk identificeerbare gegevens (‘Persoonlijke Informatie’) die over je wordt verzamelt bij het afsluiten van een aankoop, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens. Een tweede classificatie van openbare gegevens ('Niet-Persoonlijke Informatie') wordt ook door de website gegenereerd voor het aanpassen van de gebruikerservaring. Het privacybeleid is te vinden op www.ebuynow.com/privacy-policy en alle aspecten van de website zijn door dit beleid beperkt. In geval van en geschil over dit privacybeleid is dat beleid van kracht.

3.0 - DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST

De volgende verkoopvoorwaarden, samen met het privacybeleid van EBUYNOW, en de informatie die op de Site is verzameld of verstuurd, vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou, de gebruiker en EBUYNOW. DOOR DE TRANSACTIE TE VOLTOOIEN, GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN IN NAAM VAN JEZELF OF DE EENHEID DIE JE VERTEGENWOORDIGT. JE MOET ZIJN:

  1. Een volwassene, niet jonger dan 18 jaar;
  2. Een individu met het recht, de bevoegdheid en de capaciteit om namens jezelf te accepteren en akkoord te gaan
  3. Een individu met het recht, de bevoegdheid en de capaciteit om namens de entiteit die je vertegenwoordigt te accepteren en akkoord te gaan
  4. Een individu zonder wettelijke beperkingen die de goedkeuring van een van deze voorwaarden zou voorkomen.

Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat je goederen vanaf de website koopt.

4.0 - BETALINGEN

Betaling voor Goederen wordt verkregen tijdens de transactie met behulp van een van de door de website aangeboden betaalmethoden. Er zullen geen goederen worden verzonden totdat de verstrekte betalingsinformatie is gevalideerd en de financiële transactie is voltooid. Fondsen worden verzameld in de valuta die tijdens de transactie is geselecteerd. EBUYNOW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verschil in vastgestelde prijzen als gevolg van wisselkoersen tussen twee valuta's of de servicekosten of bankkosten voor de omrekening van fondsen naar een nieuwe valuta.

5.0 - PRIJZEN, HEFFINGEN EN BELASTINGEN

De prijzen op de website zijn onderhevig aan wijzigingen door wisselkoersschommelingen, belastingen en eisen qua verzending naar bepaalde locaties. In geval van materiële verhoging van dergelijke kosten, behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijzen voor Goederen dienovereenkomstig aan te passen of om een bepaald deel van de verkoop in verband met niet geleverde Goederen te annuleren. Heffingen, belastingen, kosten, lasten, en andere verplichte betalingen die van toepassing zijn op de verkoop van Goederen op enig moment, evenals vracht-, druk-, verzekerings- en bezorgkosten, worden volledig door de Koper gedragen en betaald, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.0 - AANBIEDINGEN

Tenzij anders vermeld, zijn alle door de website of door EBUYNOW-vertegenwoordigers verstrekte aanbiedingen geldig gedurende 14 dagen.

7.0 - LEVERING VAN GOEDEREN

Leveringsdata die zijn bepaald wanneer de transactie is afgerond, zijn onderhevig aan een redelijke aanpassing. De acceptatie van verzending door een gewone vervoerder of door een vergunninghoudend openbare vrachtwagenchauffeur zal worden aangemerkt als een goede levering. Risico geassocieerd met de Goederen zal door de Koper op het moment van levering of bij het overgaan van de titel van de Goederen, naargelang het eerst plaatsvindt; op voorwaarde dat wanneer de levering wordt vertraagd wegens omstandigheden veroorzaakt door of binnen de verantwoordelijkheid van de koper, het risico op verlies zal overgaan op de koper op het moment dat de verkoper hem informeert dat de goederen klaar zijn voor verzending. Alle kosten, uitgaven of belastingen in verband met de levering worden door de Koper betaald. Koper mag nooit goederen aanvaarden die beschadigd of geopend lijken te zijn. Elke levering van Goederen zal (zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Verkoper onder de hierna genoemde clausule 10) als een afzonderlijk contract worden beschouwd en het niet uitvoeren van een levering zal geen contract opleveren voor leveringen van andere Goederen en betaling daarvoor.

8.0 - GARANTIE

EBUYNOW garandeert dat Goederen zullen voldoen aan hun specificaties en beschrijvingen, onder voorbehoud van correct gebruik, opslag en het opvolgen van de juiste instructies en aanbevelingen.

Tenzij anders beperkt door toepasselijk dwingend recht, ZAL DE HIERIN VASTGELEGDE GARANTIE UITDRUKKELIJK IN DE PLAATS TREDEN VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK EN DOEL, ENIG ADVIES EN AANBEVELING EN OOK ALLE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE AANBIEDER KUNNEN WORDEN TOEGEREKEND, DIE HIERBIJ ALLMAAL UITDRUKKELIJK ZIJN AFGEWEZEN, ONTKEND EN UITGESLOTEN. KOPER KOMT UITDRUKKELIJK OVEREEN DAT GEEN GARANTIE DIE NIET SPECIFIEK IN DEZE OVEREENSTEMMING WORDT GEVESTIGD, WORDT GECLAIMD OF OP ANDERE WIJZE WORDT NAGELEEFD DOOR DE KOPER EN/OF DOOR IEMAND DIE HANDELT IN NAAM VAN KOPER EN/OF DOOR IEMAND DIE DE WETTELIJKHEID VAN ZIJN CLAIM AFLEIDT VAN DE KOPER, NOCH DAT EEN DERGELIJKE GARANTIE GELDIG IS. VERKOPER AANVAARDT OF AUTHORISEERT GEEN ENKELE ANDERE PERSOON OM IN ZIJN NAAM ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE VERKOOP, GEBRUIK OF DE BEHANDELING VAN ALLE GOEDEREN GESPECIFICEERD OF GENOEMD IN DIT CONTRACT TE AANVAARDEN. GEEN GARANTIE WORDT AFGEGEVEN MET BETREKKING TOT EEN VAN DEZE GOEDEREN DIE ONDERWERP ZIJN VAN EEN ONGELUK, NALATIGHEID, WIJZIGING, ONEIGENLIJKE VERZORGING EN ONJUISTE OPSLAG.

9.0 - AANSPRAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Tenzij verkoper binnen 30 dagen na levering van de goederen, een schriftelijk kennisgeving ontvangt van de koper over een aangelegenheid of ding om redenen waarvan beweerd wordt dat goederen niet in overeenstemming zijn met het contract, worden geleverde goederen geacht te zijn verschaft, geleverd en geaccepteerd In alle opzichten in volledige overeenstemming met het contract en de koper heeft niet het recht hebben om datzelfde of te weigeren of om een vordering tot schadevergoeding te vragen of voor andere rechtsmiddelen met betrekking tot een beweerde nalatigheid en/of schending van de garantie en/of een voorwaarde.

  1. Bij elke claim die onder de bovenstaande voorwaarden is uitgebracht, moet de koper tot tevredenheid van de verkoper bewijzen dat hij de instructies van de verkoper over het gebruik, de zorg, de opslag, het onderhoud, de behandeling en de toepassing van de goederen heeft gevolgd.
  2. Tenzij anders specifiek beperkt door verplichte toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van de verkoper onder elke aanspraak en in verband met eventuele beschuldigingen, of het gaat om nalatigheid, contract of enige andere oorzaak van handeling, beperkt tot ofwel (i) de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen; (Ii) de reparatie of betaling van de reparatiekosten van de goederen; of (iii) krediet ad een bedrag gelijk aan de aankoopprijs die is vermeld in de betreffende factuur van de verkoper, of in een bedrag van gelijkwaardige goederen, alle ter enige optie van de verkoper. Koper erkent dat de hem ter beschikking staande oplossing, zoals hierin vermeld, is in plaats van enige oplossingen die hij anders tot zijn beschikking heeft, nu of in de toekomst, of bij wet of in vermogen, met betrekking tot enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit de aankoop en/of het gebruik van goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige feitelijke of toevallige schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van gebruik, verlies van contracten of andere gevolgschade of indirecte schade dan ook, ongeacht of geldelijk of immaterieel. Mocht een beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper hier onder onbruikbaar zijn onder het toepasselijke recht, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot het minimumbedrag aan schade waartoe de verkoper zijn aansprakelijkheid kan beperken, indien dit hoger is dan de aankoopprijs zoals gespecificeerd in de relevante factuur van de verkoper.
  3. Koper, voor zichzelf en voor een andere partij die claimt onder of via de koper, of onafhankelijk van de koper, inclusief de werknemers van de koper, bestuurders, functionarissen, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en personeel, zullen de verkoper vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen enige aanspraak of aansprakelijkheid voor schadevergoeding voor nalatigheid met inbegrip van maar niet beperkt tot enige vordering in verband met het ontwerp, de fabricage, het gebruik, de verzorging, de opslag, de levering, de toepassing of het onderhoud van de hieronder verkochte goederen, door de verkoper of enige andere persoon. De verbintenis van de koper zoals bepaald in dit subartikel, zal op elk gewenst moment ten goede komen aan de verkoper en de opvolgers van de verkoper, en aan de dochterondernemingen, het personeel, de vertegenwoordigers, de bestuurders, de directeuren en de functionarissen van de verkoper. Niets hierin opgenomen zal van kracht worden om aansprakelijkheid uit te sluiten of aansprakelijkheid te beperken wanneer aansprakelijkheid niet mag worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dood, persoonlijk letsel en frauduleuze onjuiste voorstelling.
  4. Eventuele waarborgen, verbintenissen, garanties of toezeggingen die hier door verkoper zijn verstrekt, zijn hierbij specifiek beperkt tot de koper, en niet rechtstreeks of indirect, uitdrukkelijk of impliciet, aan een andere persoon of entiteit, inclusief eventuele latere koper of gebruiker , bewaarder, licentiehouder, rechthebbende, medewerker en agent van de Koper.
  5. Kopers worden aangemoedigd om de klantenservice te contacteren op telefoonnummer (614) 907-4184 om een eventuele vordering te melden. De meeste problemen kunnen gemakkelijker worden opgelost met de klantenserviceagenten van EBUYNOW, die bij de oplossing zullen assisteren. E-mail naar support@ebuynow.com als een telefoongesprek onmogelijk is of e-mail een handiger manier van contact is. De klantenservice zal binnen 24 uur contact met u opnemen.

Alle personen die in dit werk voorkomen, zijn fictief. Enige gelijkenis met echte personen, levend of dood, is louter toevallig.

10.0 - CONTACT INFORMATIE INZAKE EBUYNOW ECOMMERCE LIMITED

Contact telefoonnummers en e-mailadressen worden gepubliceerd op de website op www.ebuynow.com en deze informatie zal te allen tijde nauwkeurig zijn. Algemene vragen of aanmeldingen gerelateerd aan dit beleid kunnen worden verzonden naar privacy@ebuynow.com en een vertegenwoordiger zal daarna contact met je opnemen. Je moet minimaal een geldig telefoonnummer en accountgegevens aangeven om een snelle reactie te verzekeren.

Dringende communicatie met EBUYNOW vereisen doelmatigheid en moeten anders behandeld worden. Gebruik bij voorkeur de telefoon, tenzij het anders niet mogelijk is om dit te doen. Als e-mail moet worden verstuurd naar support@ebuynow.com, dien je binnen 24 uur een antwoord te ontvangen of je dient in plaats daarvan het ondersteunende telefoonnummer te bellen. Je moet er zeker van zijn dat je mededeling is ontvangen door een vertegenwoordiger en dat zij de informatie hebben erkend met een serviceticketnummer.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat er nooit e-mail naar je zal worden verzonden, met het verzoek om persoonlijke gegevens via e-mail te verschaffen. Het mechanisme voor het verzamelen en bijwerken zal altijd de Service zijn (formulieren op de website, aanwijzingen) of een telefoongesprek nadat de identiteit is geverifieerd.

11.0 - OPDRACHT

Geen rechten of verplichtingen van de koper die voortvloeien uit dit contract kunnen worden toegekend zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

12.0 - DE BEGRENZING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

EBUYNOW is niet aansprakelijk voor en zal door koper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verliezen of vorderingen van welke aard dan ook, contractueel of onrechtmatig, consequent of incidenteel, direct of indirect, voortvloeiend uit, in verband met of voortvloeiende uit de verkoop die hierbij wordt gereguleerd of de goederen, met inbegrip van maar zonder beperking, de vervaardiging, reparatie, verwerking, installatie, bezit, gebruik, exploitatie of ontmanteling van de goederen en alle vorderingen, handelingen, zaken en procedures die kunnen worden ingesteld wat betreft het voorgaande.

13.0 - VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord om eBuyNow eCommerce Limited en haar agenten, werknemers, dochterondernemingen en filialen te vrijwaren van en tegen elke schade, verliezen, kosten, juridische kosten die zouden kunnen optreden als gevolg van je inbreuk op de servicevoorwaarden, of als gevolg van nalatigheid of onrechtmatig gedrag in verband met de website. Je gaat er ook mee akkoord om eBuyNow eCommerce Limited en al onze agenten en medewerkers te vrijwaren van enigerlei vordering van een derde die voortvloeit uit je gebruik van de diensten of je inbreuk op de rechten van een andere partij.

14.0 - FORCE MAJEURE

Indien de Verkoper verhinderd wordt om leveringen van de goederen of een van uit te voeren door ofwel een handeling van God, opstand, oproer, oorlogsvijandigheden, terreuraanvallen, oorlogsmisdrijven, piraterij, arrestaties, beperkingen of aanhouding door een bevoegde autoriteit, stakingen of combinaties of uitsluiting van arbeiders, brand, overstromingen, droogte, aardbevingen, permanente of tijdelijke vertraging of onvermogen om werk, materiaal of diensten te verkrijgen via de gebruikelijke en regelmatige bronnen van de verkoper of andere omstandigheden (van een soort die wel of niet vergelijkbaar is met die welke vermeld zijn) buiten de absolute controle van de verkoper, dan wordt in elk dergelijk geval de verplichting van de verkoper om leveringen af te leveren geschorst tot na het stoppen van deze preventie. Indien leveringen onder dit contract voor meer dan 90 dagen onder deze clausule worden geschorst, kan elke partij zich van dit contract onttrekken en van enige aansprakelijkheid worden ontheven; echter, op voorwaarde dat de koper desondanks de levering accepteert en dergelijke goederen betaalt zodra de verkoper in staat is te leveren in overeenstemming met de verzendingstijd(en) genoemd in dit contract. Verkoper is niet aansprakelijk voor, en wordt vrijgesteld van, enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de hiervoor genoemde oorzaken.

15.0 - VERSTREKT ADVIES

Enige bepalingen die hierin of anders zijn vermeld, niettegenstaande, enig advies, aanbeveling, informatie, assistentie of dienst ter beschikking gesteld door de Verkoper of de website, in verband met de goederen of met betrekking tot hun gebruik of toepassing, door de verkoper, is gebeurt in goed vertrouwen en wordt geacht geaccepteerd te worden door de koper zonder toerekening van enige aansprakelijkheid van de verkoper en het is de verantwoordelijkheid van de koper om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hetzelfde te bevestigen in het licht van het gebruik dat de koper van de goederen maakt of van plan is te maken.

16.0 - RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN

Het beleid voor het retourneren van een product naar EBUYNOW is omschreven in het EBUYNOW retourbeleid dat te vinden is op https://nl.motorolachargers.com/return-policy/ dat pas van toepassing is nadat de overdracht van de titel aan de koper definitief is. Dit document regelt niet en is niet van toepassing op goederen die eigendom zijn van de koper.

17.0 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

In dit contract worden de volledige verkoopvoorwaarden van de Goederen samengevoegd. In geval van een conflict tussen de hierin vermelde voorwaarden en eventuele bepalingen die in welke vorm dan ook zijn gedocumenteerd, zal deze overeenkomst gelden en prevaleren. Onder voorbehoud van het voorgaande wordt niets vermeld in of genoemd door enig ander document, verslag of instrument, welke betrekking heeft op en/of welke anders bestaat in verband met de verkoop van goederen hierin, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van een schriftelijke opdracht, verzoek of andere standaard of specifieke voorwaarden van een entiteit, kan of mag worden geïnterpreteerd als toe te schrijven aan de verkoper en/of aan de verkopers dochterondernemingen of vertegenwoordigers (i) enige aansprakelijkheid, verplichting, betrokkenheid en/of verbintenis, en/of (ii) enige kwijtschelding in verband met of van enig recht, of dat nu contractueel, eigendomsrechtelijk, persoonlijk en/of rechtvaardig is, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de goederen, die eigendom zijn van en altijd en onder alle omstandigheden de exclusieve eigendom van de verkoper blijven, niettegenstaande de verkoop van goederen hieronder en of de goederen standaardgoederen zijn of vervaardigd voor een specifieke bestelling. De koper zal te allen tijde en voor welke doeleinden, van welke aard dan ook, afzien van inbreuk maken, betwisten, bezwaar maken of vraagtekens zetten bij dergelijke rechten, octrooien, handelsmerken, titels of belangen, en noch zal hij helpen of anderen toestaan om dat te doen, ongeacht of het rechtstreeks of onrechtstreeks is. Geen wijziging of kwijtschelding van een bepaling hiervan wordt geldig en effectief, behalve op basis van een schriftelijk instrument dat de verkoper vooraf heeft ondertekend. Geen kwijtschelding door een van beide partijen van een verzuim van de wederpartij wordt geacht het doen van afstand te zijn van een later of ander verzuim.

Wat betekent de ‘Powered by eBuyNow’- badge?

Motorola Mobility LLC en eBuyNow eCommerce Ltd zijn samen gaan werken om wereldwijde verkoop en ondersteuning te bieden voor de producten die op deze website te vinden zijn. EBuyNow beheert de website, de server en zijn transacties voor de officiële licentiehouders van Motorola die deze producten vervaardigen.

Links naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze website vindt je hieronder. Vragen aan eBuyNow over de relatie tussen deze partijen kunnen worden gestuurd naar info@ebuynow.com. Voor website of productondersteuning, bezoek de hulpsectie.